CORELLIA HELSINKI OY:N HENKILÖREKISTERIEN REKISTERISELOSTE

Henkilörekisterilain (471/87) 10 pykälän ja EU-tietosuojadirektiivin 95/46/EY mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ
Corellia Helsinki Oy
Vilhonkatu 5 A
00100 Helsinki

HENKILÖREKISTERIÄ HOITAVA HENKILÖ
Juha Laamanen

KUVAUS REKISTERÖITYJEN RYHMÄSTÄ
Henkilörekisteri sisältää henkilö-, yritys- ja muita tietoja Corellia Helsinki Oy:n (jäljempänä ”Corellia”) palveluita tilanneista ja käyttäneistä luonnollisista henkilöistä (”Käyttäjä(t)”).

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietojen käyttötarkoituksena on Corellian ja Käyttäjän välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito; Corellian liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen; tilastollisen ja markkinatutkimuksen suorittaminen; Corellian ja sen asiakkaiden mainonta, markkinointi ja suoramarkkinointi. Käyttäjän henkilötietoja henkilörekisteristä voidaan käyttää yksin tai yhdessä Corellian muiden henkilörekisterien tietojen kanssa.

KUVAUS REKISTERÖITYIHIN LIITTYVISTÄ TIEDOISTA
Henkilörekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

1. Henkilötiedot
– Henkilön etu- ja sukunimi
– Titteli
– Osoite, postinumero ja -toimipaikka
– Ikä tai syntymävuosi
– Sukupuoli
– Matkapuhelinnumero tai puhelinnumero
– Sähköpostiosoite
– Pikaviestiosoite

2. Yritystiedot
– Yritys
– Asema työpaikalla
– Tehtäväalue yrityksessä
– Yrityksen toimiala
– Yrityksen katuosoite, postinumero ja -toimipaikka
– Puhelinnumero tai matkapuhelinnumero työhön
– Työsähköpostiosoite
– Työpikaviestiosoite

3. Corellian asiakkuus

4. Personointitiedot

PALVELUN KÄYTTÖTIEDOT
– Ostohistoria
– Palvelun käyttöaika ja -tiheys
– Istunnon pituus
– Haetut Palvelun sivut

TIETOJEN LUOVUTUS JA SIIRTO

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista.

Rekisterinpitäjä voi siirtää rekisteröidyn henkilötietoja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden suoramarkkinointirekistereihin.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
REKISTERIN SUOJAUS

Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurin, käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla teknisesti suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty.

Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työtekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.
TARKASTUS-, KIELTO- JA KORJAUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viimeistään kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun.


I am raw html block.
Click edit button to change this html