WebAIM logo

Verkkosivujen saavutettavuudesta

Verkosivujen saavutettavuus on tärkeää

Verkkosivujen saavutttavuudella (web accessibility) tarkoitetaan verkkosivujen toteuttamista tavalla, jolla sisältö on kaikkien käyttäjien saavutettavissa käyttäjän mahdollisista rajoitteista huolimatta. Yleisesti rajoitteilla tarkoitetaan fyysisiä haittoja kuten näkö, kuulo, motoriikka tai kognitiiviset rajoitteet. Käyttäjä voi olla täysin sokea tai näkökyky on voimakkaasti heikentynyt. Ongelma voi olla myös vähäisempi esimerkiksi kyky erottaa värejä on alentunut. Kuulon ongelmat eivät yleensä haittaa webin käyttöä mutta esimerkiksi videoissa tulisi olla tekstitys sisällön ymmärtämiseksi. Motoriset vaikeudet liittyvät sivuston käyttöön; hiiren liikuttaminen ja käyttöliittymän kohteisiin osuminen ei ole kaikille yhtä helppoa. Eritasoiset oppimishäiriöt, lukihäiriö, tekstin ymmärtäminen voivat haitata sisällön käyttämistä. Pelkästään käyttöliittymissä käytetyt animoinnit ja efektit saattavat aiheuttaa jopa fyysisiä oireita joillekin käyttäjille. Näin ei saisi olla ja siksi suunnittelijan tulisi huomioida kaikki käyttäjät verkkosivustoa suunnitellessaan.

Arvion mukaan noin 10 – 15% EU alueen kansalaisilla on jollain tasolla verkon käyttöä rajoittava haitta.

Miten saavutettavuuteen voidaan vaikuttaa

Saavutettavuus on sekä suunnittelun että oikean teknisen toteutuksen summa. Kumpikaan yksinään ei ratkaise ongelmaa! Tästä syystä aihe koskettaa sekä suunnittelijoita että koodin tuottajia. Suunnittelussa tulee huomioida riittävästi sisällön rakenne ja logiikka sekä tarjota käyttäjälle helppo tapa hahmottaa koko sivuston sisältö ilman, että käyttäjän on luettava kaikki läpi. Esimerkiksi sivustokartta auttaa näkövammaisia merkittävästi. Visuaalisuus on tärkeää mutta silti suunnittelussa tulisi huomioida värien käyttö, kontrasti, tekstin koko ja kirjasintyypin selkeys myös sellaisten käyttäjien kannalta, jotka eivät omaa täydellistä näkökykyä tai kykyä erotella värejä yhtä hyvin kuin suunnittelun tehnyt graafikko.

Hyvän visuaalisen suunnittelun lisäksi on teknisessä toteutuksessa käytettävä sellaisia ratkaisuja, jotka helpottavat ruudunlukijoiden toimintaa ja sivustolla liikkumista tällaisten apuvälineiden avulla. Tähänkin tarkoitukseen on omat standardinsa eikä asia ole uusi. Tekniikan oikea käyttötapa on tärkeää ja selainten sekä käytettävien laitteiden kirjon vuoksi myös haastavaa. Valitettavasti sivuston tekeminen saavutettavaksi yhdellä selaimella tai laitteella ei välttämättä toimi toisella. Työtä siis riittää

Miksi tämä on nyt erityisen tärkeää?

Verkkosivut ja palvelut ovat keskeisessä roolissa arkea ja niiden tulee olla yhtäläisesti kaikkien käyttäjien käytettävissä. Julkisten verkkopalveluiden osalta syksyllä 2016 hyväksytty direktiivi edellyttää jäsenmaiden sisällyttävän 23.9.2018 mennessä lainsäädäntöönsä säädökset, joiden mukaan verkkopalveluiden tulee olla jokaiselle saavutettavissa. Tämän jälkeen siirtymäajan kuluessa sivustot on viimeistään muutettava ehdot täyttäviksi.

Verkkoprojektit ovat pitkäkestoisia ja sivuston saavutettavaksi tarvittavat muutokset usein hyvinkin työläitä tehdä. Kannattaa siis aloittaa ajoissa eikä jäädä odottamaan viimehetkeen. Vaikka laki ei tulekaan edellyttämään kaikilta sivustolta saavutettavuutta kannattaa miettiä olisiko omassa asiakaskunnassa henkilöitä, joille saavutettavuuden parantamisesta olisi hyötyä

Aiheesta on saatavilla koulutusta

Olen suunnitellut ja julkaissut aiheesta kurssin verkkosivujen saavutettavuus – web accessibility  Mikäli koet että haluat oppia aiheesta lisää tutustu kurssin kuvaukseen. Toivottavasti tapaamme aiheen parissa ensi syksynä. Tehdään yhdessä webistä entistä parempaa.

 

Kari on Corellian saavutettavuus ja web-tekniikoiden asiantuntija. Karin kiinnostuksen ja koulutusten aiheina on mm. Verkon tekniikat (HTML, CSS ja JavaScript), WordPress julkaisujärjestelmä ja sen käyttö, websuunnittelu, käytettävyys ja saavutettavuus verkossa.

Kari on IAAP (International Association of Accessibility Professionals) jäsen ja sertifioitunut saavutettavuusasiantuntija CPWA (CPACC + WAS)