Kesäkampanjamme on jälleen käynnistynyt

Saat hintaetua 4.6.-16.8. runsaasta kurssivalikoimasta – tutustu tarkemmin ehtoihin ja kursseihin täältä!

Järjestämme 26.9. suositun Saminarium -tietoturvaseminaarin, ilmoittaudu kesäkuussa ja saat seminaarista early bird -ilmoittautujan edun!

Search

Keitä laki velvoittaa ja mikä on lain tavoite – Saavutettavuus

Keitä laki velvoittaa ja mikä on lain tavoite – saavutettavuus

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta tuli voimaan 1.4.2019. Laki velvoittaa toteuttamaan digitaaliset palvelut saavutettavina. Yleisesti on vain todettu, että laki koskee julkista sektoria, mutta mitä tämä oikeastaan tarkoittaa ja keitä kaikkia laki lopulta oikeasti velvoittaa? Mikä lain tarkoitus oikein onkaan?

Lain tarkoitus

Lain 1 §:n mukaan lain tarkoituksena on edistää digitaalisten palvelujen saatavuutta, laatua, tietoturvallisuutta sekä sisällön saavutettavuutta ja siten parantaa jokaisen mahdollisuuksia käyttää yhdenvertaisesti digitaalisia palveluja.

Pykälässä on lueteltu saavutettavuuden lisäksi muita hyvin tärkeitä tavoitteita. Näitä ovat

  • palvelun saatavuus
  • tietoturvallisuus
  • laatu

Hyvin toteutettu, saavutettava palvelu on siis myös turvallinen käyttää. Nämä lain asettamat vaatimukset usein unohdetaan ja keskitytään ainoastaan sisällön ja palvelun saavutettavuuteen.

Olen jo aiemmin kirjoittanut siitä miten saavutettavat palvelut ovat osa käyttäjien yksityisyyttä ja tietoturvaa, joten tällä kertaa ei aiheesta enempää. Muistakaa kuitenkin, että lain tavoitteet ovat laajemmat kuin pelkkä saavutettavuus.

Lain soveltamisala

Lakia sovelletaan kokonaisuudessaan valtion viranomaisiin, valtion liikelaitoksiin, kunnallisiin viranomaisiin, ortodoksiseen kirkkoon sekä sen seurakuntiin, yliopistolaissa tarkoitettuihin yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin sekä muihin toimijoihin niiltä osin kuin ne hoitavat julkista tehtävää. Näin tulkittuna esimerkiksi yksityiset opetuksen, koulutuksen ja esimerkiksi kuntien ostopalveluna ostamien palvelujen tarjoajien toiminnan tulisi olla saavutettavaa. Tarkemmin listan voit lukea suoraan lakitekstistä.

Laissa on lisäksi selkeästi mainittu joukko toimijoita, joita laki velvoittaa. Tällaisia ovat mm.

  • tunnistautumis- ja sähköisten luottamuspalvelujen sähköisen asioinnin palvelujen tarjoajat 3 § (4. kohta).
  • vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alan palveluja yleisölle tarjoavat organisaatiot 3 § (5 kohta).
  • luotto-, maksu- ja sijoituspalvelujen tarjoajat sekä vakuutusyhtiöt 3 § (6. kohta).

Keitä laki sitten koskee, erityistilanteet

Yleisesti ilmaistuna laki koskee julkista sektoria, mikä on varsin laaja käsite. Laissa on kuitenkin lueteltu monia tahoja mutta ehkä helpoiten unohtuu se, että laki koskee myös tahoja, joka on nimenomaisesti perustettu “tyydyttämään sellaisia yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole teollista tai kaupallista luonnetta” ja

  • jota rahoittaa pääasiallisesti viranomainen; tai
  • jonka johto on viranomaisen valvonnan alainen; taikka
  • jonka hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenistä viranomainen nimeää yli puolet.

Esimerkiksi jonkin hallinnonalan toimialalla voi toimia myös yksityisoikeudellisia yhteisöjä ja säätiöitä, joiden toiminnan tulee pääsääntöisesti täyttää saavutettavuusvaatimukset.

Julkisesti rahoitetun toiminnan tulee pääsääntöisesti täyttää saavutettavuusvaatimukset

Tulkintaohjeena voisi olla, että jos organisaatio on hankintalain mukainen yksikkö, se todennäköisesti kuuluu myös saavutettavuusvaatimusten piiriin. Lisäksi jotkin erityisavustusten saajat voivat kuulua lain piiriin vaikka ne eivät täyttäisi julkisoikeudellisen laitoksen kriteerejä. Näin mm. silloin kun ne saavat julkiselta sektorilta avustusta digitaalisten palvelujen kehittämiseen tai ylläpitoon yli puolet kustannusten määrästä.

Moni yhdistys tai muu yhteisö voi siis olla lain tulkinnan mukaan julkisoikeudellinen toimija, jonka on myös noudatettava soveltuvin osin lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta.

Miten teidän organisaationne?

Vaikka et vastaisikaan valtion tai kunnan viranomaisen verkkosivustosta, tarkistathan omalta osaltasi, velvoittaako laki kuitenkin myös organisaatiotasi. Ja vaikka laki ei velvoittaisi, on digitaalisten palvelujen toteuttaminen saavutettavana kuitenkin hyödyllistä.

Saavutettavuutta ei pidä edistää vain siksi, että laki vaatii, vaan siksi, että se on oikein.

Saavutettavuuden arviointi ja testaus

Mainittakoon, että Corellia suorittaa myös digitaalisten palvelujen saavutettavuusarviointeja. Emme pelkästään kouluta vaan myös teemme. Tietoa saavutettavuusarvioinneista ja koulutuksista saat Corellian sivuilta Saavutettavuus kurssit ja palvelut.

Tutustu Saavutettavuusopas-kirjaan ja tilaa se osoitteesta Saavutettavuusopas.fi